Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Πέτρος, ο Πελοποννήσιος, Λαμπαδάριος, 1730-1777 ή 1778.

Αναστασιματάριον Νέον / τονισθέν το πρώτον υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννήσιου__, επεξεργασθέν δε ήδη και επιδιορθωθέν κατ' αναλυτικώτερον, εμμελέστερον και κανονικώτερον τρόπον κατά τε την γραφήν και το μέλος υπό Ζ. Α. Ζαφειρόπουλου καθηγητού της εκκλησιαστικής μουσικής και Πρωτοψάλτου της Καθεδρικής Εκκλησίας. - Αθήνησιν : Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1853. - ιβ, 560 σ. : μουσική , 22 εκ.

"Τύποις εκδίδεται συνδρομή της Βασιλικής κυβερνήσεως και των φιλόμουσων ομογενών". Βυζαντινή σημειογραφία.

Περιέχον τα Κεκραγάρια, τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας μετά των Αναστασίμων Ευλογηταρίων τε Αναβαθμών και Κανόνων, αργοσυντόμων Καταβασιών, Τιμιωτέρων, Κατανυκτικών, Μαρτυρικών τε και Νεκρωσίμων, των Αναστασίμων Εξαποστειλαρίων, των Ένδεκα Εωθινών, των Ειρμολογικών Δοξολογιών Μανουήλ Πρωτοψάλτου, και τον Πεντάφωνον Βαρύν ήχον Γεωργίου του Κρητός.

ΓΜ, *5893


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία--Λειτουργία.
Orthodox Eastern Church--Liturgy.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Βυζαντινές ψαλμωδίες.
Λειτουργικά βιβλία (Μουσική)--Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Byzantine chants.
Service books (Music)--Orthodox Eastern Church.


Greece--Imprints--19th century.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha