Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μομτζίλος ή Μομτζίλ :

Ζάγκλης, Α. Δ.

Μομτζίλος ή Μομτζίλ : εθνικός ήρως Βουλγάρων & Σέρβων (ιστορικόν σημείωμα του ΙΔ' αιώνος) / Α. Δ. Ζαγκλή__. - Αθήναι : Τύποις Ροσσολάτου, 1966. - 11 σ. , 26 εκ. - Εταιρεία Θρακικών Μελετών , Αριθ. 135 .

Ανάτυπον εκ του 32ου τόμου του Αρχείου του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού.
Koha by