Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος :

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., 1905-1987.

Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος : α) Περί την γένεσιν της Αρχιεπισκοπής Αχριδών β) Τακτικά του ι' και ια' αιώνος εις παραλλήλους πίνακας γ) Συνοπτική ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών / Γερασίμου Ι. Κονιδάρη, Τακτικού Καθηγητού της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και της Ιστορίας της εν Ελλάδι Εκκλησίας εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1967 - 80 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόμος ΙS'. Τιμητικόν αφιέρωμα εις Αμίλκαν Σπ. Αλιβιζάτον.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και βιβλιογραφία (σ. 76 - 77)
Koha by