Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Βυζαντινός μουσικός πλούτος: Υπόμνημα: Επιδοθέν προς την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σπυρίδωνα κατά προτέραν εντολήν Αυτού και προς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ρωγών κ. Διονύσιον κατά δευτέραν εντολήν αυτού, τη 23 Αυγούστου 1953, υπό Θεοδοσίου Β. Γεωργιάδου καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής εν τω υπό του Κράτους ανεγνωρισμένω Ωδείω "Μουσικόν Λύκειον Αθηνών". και διευθυντού της βυζαντινής χορωδίας εν τω Ε.Ι.Ρ. /

Γεωργιάδης, Θεοδόσιος Β.

Ο Βυζαντινός μουσικός πλούτος: Υπόμνημα: Επιδοθέν προς την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σπυρίδωνα κατά προτέραν εντολήν Αυτού και προς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ρωγών κ. Διονύσιον κατά δευτέραν εντολήν αυτού, τη 23 Αυγούστου 1953, υπό Θεοδοσίου Β. Γεωργιάδου καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής εν τω υπό του Κράτους ανεγνωρισμένω Ωδείω "Μουσικόν Λύκειον Αθηνών". και διευθυντού της βυζαντινής χορωδίας εν τω Ε.Ι.Ρ. / Θεοδοσίου Β. Γεωργιάδου, τέως Καθηγητού της Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής Κων/πόλεως. - Αθήναι : Εθνικόν Τυπογραφείον, 1953 - 31 σ. , 25 εκ.
Koha by