Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νεοφύτου Εγκλείστου ανέκδοτα έργα /

Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι., 1872-1943.

Νεοφύτου Εγκλείστου ανέκδοτα έργα / Κ. Ι. Δυοβουνιώτου. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον "Εστία", 1937 - σ. [39]-49 , 24 εκ.

Ανατύπωσις εκ του ΙΓ' τόμου της επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.
Koha by