Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αι εκκλησιαστικαί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λάμπρου /

Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι., 1872-1943.

Αι εκκλησιαστικαί ειδήσεις των βραχέων χρονικών του Σπ. Λάμπρου / Κ. Ι. Δυοβουνιώτου. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον "Εστία", 1935 - 15 σ. , 24 εκ.

Ανατύπωσις εκ του ΙΑ' τόμου της επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.
Koha by