Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Φιλοσοφική πραγματεία περί εκπαιδεύσεως :

Γιαννούκος, Κωνσταντίνος Ν.

Φιλοσοφική πραγματεία περί εκπαιδεύσεως : περί του έργου του ιδεώδους διδασκάλου, της υψηλής αυτού αποστολής εν τη κοινωνία και της ανταξίας αυτού μορφώσεως του μαθητού, ως και περί των αγαθών αποτελεσμάτων γενικώς της παιδείας / Κωνσταντίνου Ν. Γιαννούκου. - Αθήνησι : Τυπογραφείον "Εστία", 1930. - 279 σ. , 24 εκ.


Education.
Education--Philosophy.
Koha by