Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η περί Θείας Χάριτος διδασκαλία της Καινής Διαθήκης :

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ., 1896-1963.

Η περί Θείας Χάριτος διδασκαλία της Καινής Διαθήκης : Θεία Χάρις και ηθική ζωή / Βασιλείου Χ. Ιωαννίδου, επικουρικού Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής παρά τη έδρα της Καινής Διαθήκης. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον "Εστία", 1940. - σ. [197]-257 , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας" - Τόμ. Α' Περιόδου Β'. Το εξώφυλλο φέρει χρονολογία έκδοσης το 1941.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Bible.--New Τestament.
Koha by