Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων :

Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν., 1848-1925.

Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξοτάτων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων : Εν ω, περιέχεται ερμηνεία μεν πάσης δυσκόλου λέξεως και φράσεως, πάσης δυσερμήνευτου συντάξεως, και δη και πάντων των δυσκολότατων χωρίων, διασαφήσις δε δυσχερεστάτων γραμματικών και συντακτικών ζητημάτων, επί δε τούτοις πάντες οι τύποι των ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων / υπό Γρηγορίου Ν. Βερναρδάκη. - 2α έκδ. ηυξημένη και επί το βέλτιον διασκευασμένη. - Εν Αθήναις : Τύποις Π. Α. Πετράκου, 1918. - δ', 1283 σ. , 26 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.


Greek language--Dictionaries.
Greek language, Modern--Dictionaries.
Koha by