Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Νέος Χωρογραφικός Πίναξ :

Νουχάκης, Ιωάννης Εμ.

Νέος Χωρογραφικός Πίναξ : συνταχθείς και εκδοθείς εγκρίσει του Υπουργείου των Στρατιωτικών / Υπό Ιωάννου Εμ. Νουχάκη. - Έκδοσις δευτέρα. / Μετά προσθήκης ενός μέρους εισέτι και βελτιώσεως μετά προσθηκών του Δευτέρου μέρους. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1890. - 348 σ., [2] αναδ. πίν. : πίνακ. , 22 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1890.655


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Geography.
Greece--Geography, Historical.
Greece--Imprints--19th century.
Greece--History.
Koha by