Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ., 1852-1942.

Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων / δημοσιευόμενα υπό Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου. - Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1889-1892. - 3 Τ. [= Τ.1: 443 σ., Τ.2: 392 σ., Τ.3: 272+νστ'+(329)-332 σ.] , 24 εκ.

Τη αρωγή του Δήμου Αθηναίων. Στο εξώφυλλο του αντ. 2 του τόμου 2: Εν Αθήναις : Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Τυπογραφείον Π.Δ. Σακελλαρίου, 1891. Στο εξώφυλλο του αντ. 2 του τόμου 3: Εν Αθήναις : Σπυρίδωνος Κουσουλίνου Τυπογραφείον Βιβλιοπωλείον, 1892.

T.1-2. Τουρκοκρατία -- T.3. Τουρκοκρατία-Επανάστασις (εν παραρτημάτι).

Ηλιού-Πολέμη, *1889.558 (Τ.1), *1890.635 (Τ.2), *1892.642 (Τ.3)


Το έργο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Historiography--History--Greece--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.


Athens (Greece)--Politics and government.
Greece--Imprints--19th century.
Athens (Greece)--History.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha