Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Συναγωγή των θεoφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων και Αγίων Πατέρων /

Συναγωγή των θεoφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων και Αγίων Πατέρων / Συναγωγή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων από πάσης Γραφής Θεοπνεύστου συναθροισθείσα οικείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παύλου του Οσιωτάτου μοναχού και κτήτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδος και Ευεργετινού επικαλουμένου ; ληφθείσα εκ της βιβλιοθήκης της εν τω Αγιωνύμω Όρει Ιεράς Βασιλικής τε και Πατριαρχικής μονής του Κουτλουμούση επονομαζόμενης. - Πρώτον μεν εξεδόθη δαπάνη του ευγενεστάτου Ιωάννου Καννά / ήδη δε το δεύτερον ανατυπούται αιτήσει και γενναία συνδρομή των εν τω Αγιονύμω Όρει του Άθω Αγίων Πατέρων προς ωφελείαν των εντευξομένων υπο Κ.Λ. υιών Θ. Φωκαέως. - Εν Κωνσταντινουπόλει : [χ.ε.], 1861. - σ. Ϛ΄+φ. 1+σ. 176+154+151+1 λ.+2 χ.ἀ.+150+6 χ.ἀ. , 34 εκ.

ΓΜ, *8869


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Orthodox Eastern Church.


Desert Fathers--Quotations.
Fathers of the Church--Quotations.
Spiritual life--Orthodox Eastern Church.
Koha by