Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου τα Ευρεθέντα /

Βρυέννιος, Ιωσήφ, 1350;-1432;

Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου τα Ευρεθέντα / Βρυεννίου τα Ευρεθέντα Βρυεννίου τα Παραλειπόμενα αξιώσει του Υψηλοτάτου και ευσεβεστάτου πρώην ηγεμόνος Μολδοβλαχίας Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα δι' επιμελείας Ευγενίου διακόνου του Βουλγάρεως ήδη το πρώτον τύποις εκδοθέντα. - Εν Λειψία της Σαξονίας : Εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ., Έτει αψξη. [1768] - Έτει αψπδ [=1784]. - 3 Τ. [φ.4+μστ'+2χ.α.+500+28χ.α.+1πιν. (τόμος Α'), 8χ.α.+432+32χ.α. σ. (τόμος β'), 12χ.α+λβ'+456 σ. (τόμος γ')] ,: πίνακ. , 21 εκ.

Ο τρίτος τόμος έχει τίτλο: Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου τα παραλειπόμενα εφ οις και του σοφωτάτου Αρχιεπισκόπου Νοβογροδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτζ ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος / εκ της λατίνων φωνής εξελληνισθείσα και έτι του σοφωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Σλαβηνίου τε και Χέρσωνος κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως ανάκρισις περί Νικηφόρου του Βλεμμίδου , ήδη πρώτον τύποις εκδοθέντα επιμελεία τε και δαπάνη Θωμά Μανδακάσου, ιατρού του εκ πόλεως Καστοριάς. Εν Λειψία της Σαξονίας : Εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ,[1784].

ΘΠ(Α), 1474. L.BH., v2 (18th cent.), *683.


Το έργο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από την "Ανέμη" του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Greek imprints--Publishing--History--Germany--Leipzig--18th century.
Koha by