Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Ελληνισμός της Κύπρου :

Φωκαΐδης, Φωκάς N., 1915-

Ο Ελληνισμός της Κύπρου : από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων / Φ.Ν. Φωκαΐδη. - 1η έκδ. - Λευκωσία, Κύπρος : Τύποις Ζάβαλλη, 1962. - 269 σ. : εικ. ; 22 εκ.


Greeks--History.--Cyprus
Koha by