Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λογοδοσία πεπραγμένων ετών 1935-1937 /

Λογοδοσία πεπραγμένων ετών 1935-1937 / Ηπειρωτικής Εταιρείας. - [Εν Αθήναις] : [Εν τω Τυπογραφείω Ιωάν. Βάρτσου], [1938] - 28, [5] σ. : πίνακ. , 25 εκ.
Koha by