Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Soave, Francesco, 1743-1806.

Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, / Στοιχεία της Φιλοσοφίας Νεωτέρα τινί Μεθόδω συνταχθέντα εις την Ιταλικήν Διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυίου Κληρ. Κανονικ. Σομ. Βασιλικού Διδασκάλου. Μεταφρασθέντα μεν Εις την ημετέραν Διάλεκτον παρά Γρηγορίου Ιεροδιακόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου Εις χρήσιν των αυτού Μαθητών' Νυν δε πρώτον τυπωθέντα χάριν των Φιλολόγων, συνδρομή φιλοτίμων Ελλήνων, ων τα ονόματα καταγράφονται εν τω Δ'. Τόμω' Επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή. - Ενετίησιν. : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων., 1804. - 80, 187, 1λ. σ. (Τόμος Α'), 198, 1λ. σ. (Μέρος Β'), 12, 336 σ.(Τόμος Γ΄), 378 σ.(Τόμος Δ΄) , 22 εκ.

Δίνεται: "Κατάλογος των φιλολόγων συνδρομητών της εκδόσεως της βίβλου ταύτης".

Περιέχουν βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.

Τ.1: περιέχων την Αναλυτικήν-Στοιχεία της Λογικής Μέρος Α'. Περί ευρέσεως της Αληθείας ή Αναλυτική -- Τ.2: περιέχων την Διαλεκτικήν-Στοιχεία της Λογικής. Μέρος Β'.: Περί αποδείξεως της Αληθείας ή Διαλεκτική ή Περί μεθόδου του προβάλλειν και αποδεικνύειν την αληθείαν -- T.3: Περιέχων την Μεταφυσικήν-Στοιχεία της Μεταφυσικής διηρημένα εις μέρη τέσσαρα δηλαδή Ψυχολογίαν, Οντολογίαν, Κοσμολογίαν και Φυσικήν Θεολογίαν -- Τ.4: Περιέχων την Ηθικήν-Στοιχεία της Ηθικής ή Φιλοσοφία ηθική. Μέρος Α'. Ο φρόνιμος άνθρωπος-Μέρος Β'. Ο επιεικής άνθρωπος-Μέρος Γ'. Ο ευσεβής άνθρωπος.

ΦΗ, 1804.72


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από τον Ελληνομνήμονα.


Greek imprints--Publishing--History--Italy--Venice--19th century.
Φιλοσοφία.
Philosophy.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha