Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον παιδαγωγικής /

Ρώσης, Στέφανος Δ.

Εγχειρίδιον παιδαγωγικής / Παιδαγωγικά υπό Στεφάνου Δ. Ρώση, Δρ. Φ. καθηγητού εν τω εν Κερκύρα γυμνασίω και Αρσακείω παρθεναγωγείω. - Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου κ. Αντωνιάδου, 1889. - ή, 127 σ. : εικ. , 21 εκ.

Εκδίδονται αναλώμασιν Ιωάννου Μιχαήλ Τραμπατζή Σιατιστέως.

Ηλιού-Πολέμη, *1889.221


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Education--History--Greece--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by