Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ιωάννης Καποδίστριας και η Εκκλησιαστική του πολιτική :

Κωνσταντινίδης, Εμμανουήλ Ι.

Ιωάννης Καποδίστριας και η Εκκλησιαστική του πολιτική : επί τη 200ετηρίδι από της γεννήσεώς του (1776-1976) / Εμμανουήλ Ι. Κωνσταντινίδου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1977. - 126 σ. , 21 εκ. - Έρευναι περί την ιστορίαν της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος , 4 . - Έρευναι περί την ιστορίαν της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος , 4 .


Καποδίστριας, Ιωάννης Αντωνίου, 1776-1831.
Koha by