Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Σημειώσεις εισαγωγής εις την Κ. Διαθήκην :

Αγουρίδης, Σάββας Χρ., 1921-2009.

Σημειώσεις εισαγωγής εις την Κ. Διαθήκην : (Α' Θεσσαλονικείς-Αποκάλυψις. Κανών. Κείμενον) : κατά τας πανεπιστημιακάς παραδόσεις / του καθηγητού Σάββα Χρ. Αγουρίδου ; στενογράφησις-επιμέλεια Σωτηρίου Δημ. Ευσταθίου. - Θεσσαλονίκη : Βιβλιοπωλείον Ηλία Π. Σάκκουλα, 1957. - 242 σ. : πίνακ. ; 22 εκ.

πολυγραφημένη έκδοση.


Bible.--New Τestament.
Koha by