Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Ιστορία της παλαιάς Ελλάδος. : Μετά συνοπτικής ελληνικής αρχαιολογίας / εκ της γερμανικής εις την καθομιλουμένην γλώσσαν των Ελλήνων προς χρήσιν των σπουδαζόντων νέων μεταφρασθείσα παρά Ιωάννου Χ. Ν. Χαβιαρά. - Εν Βιέννη της Αυστρίας : Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Βένκου (πρότερου Αϋκούλου), 1836. - κ', 386, [2] , 20 εκ.

Στο τέλος του αντ. 1 περιέχεται κατάλογος συνδρομητών.

ΓΜ, *2668.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή από την "Ανέμη".


Greek imprints--Publishing--History--Austria--Vienna--19th century.
Archaeology--Greece.
Ιστορία, Αρχαία.


Ελλάς--Ιστορία.
Greece--History--To 146 B.C.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha