Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λόγοι εις δεσποτικάς και θεομητορικάς εορτάς και μνήμας αγίων

Βασίλειος Ατέσης Γ., Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, 1901-1983.

Λόγοι εις δεσποτικάς και θεομητορικάς εορτάς και μνήμας αγίων - Αθήναι : χ.ε., 1971 - 267 σ. , 21 εκ.
Koha by